25 januari 2019 14:00 - 17:00

Dat er nog veel meer te zeggen valt over de twee magistrale en lijvige werken Leven en Lot van Vasili Grossman en Oorlog en Vrede van Tolstoj bleek aan het eind van de studiebijeenkomst, gewijd aan hetzelfde onderwerp, op 13 april j.l.. Op verzoek van de deelnemers wordt het thema op 18 januari nog verder uitgewerkt. 

In recensies wordt Grossmans socialistisch-realistische werk ‘de evenknie’ van Tolstojs beroemde, romantisch-realistische roman genoemd, dat geschreven zou zijn naar het 19e-eeuwse voorbeeld. Wij stellen ons weer de vraag in hoeverre het 19e-eeuwse epos vergelijk-baar is met het 20e-eeuwse.
 
Oorlog en Vrede was meteen een succes en voor de schrijver zelfs een kassucces; het lot beschikte dat Grossmans roman uit 1959 ‘gearresteerd’ werd en pas vele jaren na de dood van de verbitterde auteur in 1980 in het Engels en in 1989 volledig in het Russisch kon verschijnen. Evenaart of overstijgt de Joods-Russische Grossman zijn illustere, aristocratische voorganger? Zijn beide werken nog altijd even actueel en zullen ze dat over 100 jaar nog steeds zijn? Wat zijn de verschillen en wat de overeenkomsten? Is de vaak geciteer-de uitspraak uit Oorlog en Vrede - ‘Rusland moet Europa redden. Rus-land alleen.’ - ook van toepassing op Leven en Lot? 
 
De bijeenkomst wordt geïllustreerd met filmfragmenten. Het is de bedoeling dat de deelnemers een actieve bijdrage leveren aan de be-spreking. 

Kosten: € 17,50. Het minimaal aantal deelnemers is zes. Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk.

Informatie en reserveringen: tel. 0487 53 1387 of mail: brediusstichting@hetnet.nl